LOVER for Søndre Kråkerøy båtforening

Revidert 25. februar 2004, 2019, 2022, 2023 og 2024

§1. Navn og formål

Søndre Kråkerøy båtforening er en forening som har til formål å fremme medlemmenes interesser som båteiere, herunder bl.a. på vegne av disse å skaffe båtplasser og andre innretninger som naturlig hører sammen.

Foreningen skal ikke ha økonomiske formål.

 

§2. Medlemskap – Kontingent

Søknad om medlemskap skal være skriftlig og sendes styret. Aldersgrense for søknad om/og medlemskap er 16 år.

Før noen blir opptatt som medlem, forelegges vedkommende foreningens Lover og Havnereglement. Søker skal underskrive erklæring om at han/hun vil følge disse og at han/hun spesielt er gjort kjent med §14 vedrørende vakt/dugnad og virkningen av forsømmelse av dette. Når styret har godkjent søker som medlem, trer medlemskapet i kraft fra den dag medlemskontingenten er innbetalt. Det kan ikke føres opp mer enn ett navn på hvert medlemskap. Styret kan dispensere når det gjelder tidligere grunneiere.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes.

Kontingent skal være innbetalt til kassereren innen 15. april hvert år.

Styret kan frita trygdede for kontingent. Ethvert medlem skal få utlevert et eksemplar av Lover, Havnereglement og Medlemskort.

Medlemstallet skal ikke overstige 150. Styret kan dispensere. Det opprettes ventelister.

 

§3. Tildeling av båtplass

Fortrinnsberettiget til ledige båtplasser, er innbyggere i Fredrikstad kommune. (vedtatt 10.04.2024)

Tildeling av båtplasser skal skje etter medlemsansiennitet med unntak for det som framgår av pkt. 9 i foreningens leieavtale med tidligere Kråkerøy kommune.

Eier som ikke benytter båtplass, må etter 3 år overføre båtplass-rettigheten til Søndre Kråkerøy båtforening. Båtforeningen har ingen plikt til å innløse innskuddet før båtplassen er solgt. ifølge §5, andre setning)

Styret kan, etter søknad, gjøre unntak fra bestemmelsen f.eks. ved sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Om ønskelig føres vedkommende på venteliste på ny båtplass.

 

§4. Innskudd – Plassavgift

Størrelsen på innskudd og plassavgift for båtplass fastsettes av generalforsamlingen.

Styret kan fastsette en frist for innbetaling av innskuddet for medlemmene.

Plassavgiften skal være innbetalt innen 15. april hvert år.

Styret kan sperre, eventuelt omdisponere plassen hvor ovennevnte ikke er betalt i rett tid.

Styret utarbeider et bevis for innbetalt innskudd.

Innskuddet indeksreguleres ikke lenger. Siste indeksregulerte beløp blir stående. (vedtatt 10.04.2024). Innskuddets pålydende blir opplyst på generalforsamlingen.

 

§5. Overdragelse av båtplass

Dersom et medlem ønsker å selge sin båtplass, overlates det til styret som følger tildelingskriteriene i §3.

Båtforeningen har ingen plikt til å innløse innskuddet før båtplassen er solgt.

Et medlem kan ikke overføre sin båtplassrettighet til andre.

Styret kan imidlertid godkjenne overføring av slik når dette skjer til et medlems ektefelle eller dennes ektefelles slektninger i rett opp eller nedstigende linje. Ved slik overdragelse overtar den nye erverver medlemskapet, men ikke ansienniteten.

Ansienniteten blir som sist opptatte medlem.

Ved arv skal styret godkjenne overtagelse av båtplass og medlemskap til ektefelle eller barn slik nevnt ovenfor.

 

§6. Erverv/overdragelse av fast eiendom

Ved salg av eiendom med båtplass i havna, beholder selger sitt medlemskap og ansiennitet hvis medlemmet selv ønsker det.

Hvor medlemmer i foreningen, med eller uten båtplass, kjøper eiendom med båtplass i havna, kan ikke dobbelt medlemskap tilstås. Båtplassen(e) kan beholdes.

Ved salg av eiendom i ovennevnte tilfelle, gjelder første ledd.

 

§7. Disponering av båtplass

Framleie/utlån er ikke tillatt. Styret kan unntaksvis gi dispensasjon ved utlån etter skriftlig søknad.

Medlemmer som ikke ønsker å benytte båtplasser, må meddele dette skriftlig til styret innen 1. februar hvert år slik at styret kan framleie plassen.

Søknad om båtplass må sendes skriftlig til styret innen 1. mars.

Søknaden må inneholde båtens bredde- og lengdemeter.

Når medlemmet igjen ønsker å benytte sin rett til båtplass, må styret ha skriftlig melding om dette innen 1. mars. (vedtatt 10.04.2024).

Foreningen tar dobbelt plassavgift for utleie til ikke-medlemmer.

Styret har fullmakt til å foreta omplasseringer av båtplasser blant medlemmene.

Hver husstand (ektefelle/samboere) kan disponere en jolleplass og en snekkeplass.

Personer som står på venteliste for medlemskap, har fortrinnsrett til utleieplass framfor ikke-medlemmer.

 

§8. Forsikring

Innehaver av båtplass i havna plikter å ansvarsforsikre sitt fartøy.

 

§9. Utmelding – Utelukking

Et medlem kan melde seg ut av foreningen med 3 – tre – måneders varsel. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Før innskuddet tilbakebetales, skal eventuell skyldig plassavgift etc. fratrekkes i beløpet.

Styret kan utelukke et medlem fra foreningen når vedkommende har handlet til skade for foreningen eller ikke oppfyller vilkårene for å være medlem. Videre kan utelukkelse skje ved mislighold av §14 eller vedvarende brudd på Havnereglement.

Vedkommende som utelukkes, skal skriftlig underrettes om grunnen til styrets vedtak og at han/hun innen 30 dager etter at han/hun er gjort kjent med vedtaket, skriftlig kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling, eller om styret finner det formålstjenlig med ekstraordinær generalforsamling. Dette krav har oppsettende virkning.

Godkjenner ikke generalforsamlingen vedtaket med minst 2/3 av de avgitte stemmer, kan medlemmet ikke utelukkes.

 

§10. Styre

Foreningen ledes av et styre bestående av:

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Havnesjef

Styremedlem

Det skal også være to varamedlemmer til styret

Nestleder er dugnadssjef

Styret med varamedlemmer velges av generalforsamlingen som også velger:

To revisorer med varamedlemmer

Valgkomite (tre medlemmer) med varamedlemmer

Assistenter til havnesjefen

Dugnadsleder

Fest og arrangementskomité

Leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen. Hvert år fratrer tre av styremedlemmene

Revisorer med varamedlemmer velges for to år av gangen.

De øvrige tillitsvalgte velges for ett år av gangen.

 

§11. Ledelse

I perioden mellom generalforsamlingene, har styret den administrative myndighet.

Det besørger alle løpende forretninger og skal ivareta foreningens tarv. Leder og et styremedlem kan i fellesskap forplikte foreningen skriftlig.

§12. Medlemsmøte

Styret skal sammenkalle til medlemsmøte hver gang viktige saker skal behandles, eller når minst femten av foreningens medlemmer forlanger det.

Det avholdes et medlemsmøte tidlig på høsten.

 

§13. Innkalling

Styret skal sammenkalle til generalforsamling etter de til enhver gjeldende bestemmelse.

For generalforsamlingen skal styret forelegge årsberetning og regnskap i revidert stand.

 

§14. Dugnad/vakt

Styret kan pålegge medlemmene å utføre dugnadsarbeid og/eller vakt for foreningen i båthavna og opplagsplass.

Medlemmer som ikke har utført eller kan utføre dugnadsarbeid og/eller vakt som pålegges av styret, kan isteden betale en nærmere fastsatt timesats som fastsettes av generalforsamlingen

Styret kan i spesielle tilfeller frita medlemmer for dugnad/vakt og betaling av timesats.

 

§15. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Den sammenkalles av styret med

tre-3-ukers varsel.

Innkallingen skal være skriftlig. Det skal legges ved saksliste og eventuelle dokumenter.

Andre forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende innen 18. januar.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Innkomne forslag

4. Andre saker som styret ønsker behandlet

5. Valg av tillitsmenn

I tilfelle stemmelikhet i andre saker enn valg, skal lederens stemme gjøre utslaget.

Et medlem kan ta med seg en fullmakt på generalforsamlingen.

 

§16 Lovendring

Forandringer av disse lover, kan kun gjøres av en ordinær generalforsamling, og da må minst 2/3 flertall blant de fremmøtte. Minst ¼ av foreningens medlemmer må være til stede for at lovendringer skal kunne vedtas.

Dersom ikke et tilstrekkelig antall medlemmer møter, skal styret innen tre uker innkalle til ny generalforsamling, som blir beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte.

Forslag til lovendring, må være styret i hende innen 1. januar og skal gjøres kjent for medlemmene samtidig med innkalling til generalforsamlingen.

 

§17. Oppløsning

Forslag til oppløsning av foreningen skal behandles på samme måte som forslag om lovendringer.

Blir foreningen oppløst, skal det ved simpelt flertall bestemmes hvordan dens eiendeler

skal avhendes. Midlene skal dog fortrinnsvis anvendes til formål som er i tråd med foreningens formålsparagraf eller gis bort til veldedige formål.

 

§18. Æresmedlemmer

Styret kan blant medlemmene utnevne æresmedlemmer etter eget forslag eller forslag fra øvrige medlemmer.

Generalforsamlingen fastsetter kriterier for tildeling av æresmedlemskap.

Æresmedlemskap skal henge høyt og vedkommende som utnevnes skal ha gjort en helt ekstraordinær innsats i foreningen. Det føres liste over æresmedlemmer.

Æresmedlem er fritatt å utføre vakt og dugnad og for å betale medlemskontingent.

Æresmedlem kan etter eget ønske kreve å gå vakt og gjøre dugnad og også betale kontingent. Slik dugnad kan gjerne tilpasses den enkeltes behov og ønske.

Æresmedlem har ellers alle andre rettigheter og plikter.

Et medlem som utnevnes til æresmedlem og som siden melder seg ut av foreningen, blir stående som æresmedlem.