Søndre Kråkerøy Båtforening er organisert som en forening. Den drives av Årsmøtet som består av foreningens medlemmer. Den daglige driften besørges av styret og viktige beslutninger tas av medlemsmøter. Styret velges av Årsmøtet som arrangeres siste uken i februar. Foreningens drift reguleres av foreningens vedtekter og bruken av havneområdene av havnereglementet.

Medlemskap: Foreningen har 150 medlemmer. Det er ventelister på medlemskap og beboere i Fredrikstad kommune skal prioriteres ved tildeling av ledige medlemskap. Medlemmer betaler medlemskontingent og plikter å bidra med dugnad når de innkalles av dugnadsleder.

Tildeling av båtplassrettigheter: Foreningen har 124 båtplasser. Når det blir en ledig båtplass tilbys båtplassrettigheten til det medlemmet med høyst ansiennitet på ventelisten. Medlemmer med plassrettighet plikter å benytte båtplass i havna. Det kan gjøres unntak fra denne plikten i inntil tre sesonger. Plassen skal da leies ut til medlemmer uten plassrettighet og styret må få beskjed om at plassen ikke skal benyttes innen 15. mars. Medlemmer som etter tre år ikke har benyttet sin båtplassrettighet må stille sin plassrettighet til disposisjon for et annet medlem.

Medlemmer med båtplassrett har en bruksrettighet knytte til en konkret plass, men det er foreningen som er eier av plassen. Foreningen ved styret kan foreta omdisponering av plasser for å utnytte havnens kapasitet og gi flest mulig av medlemmene en egnet båtplass. 

 Ved spørsmål om medlemskap eller mulighet for leie av båtplass ta kontakt med havnesjefen: havnesjef@skbaat.no